FC Unofficial Competitions

Sign in with WCA

Aviapark 2019

Dec 14, 2019 vk.com Igor Kolosov Self-registration Rankings


Skewb , round 1

Place Competitor 1 2 3 4 5 Average Best
1 Ilya Nazarov 6.34 2.24 2.59 6.01 4.15 4.25 2.24
2 Dmitry Melnikov 6.10 5.29 4.34 4.58 4.20 4.74 4.20
3 Igor Kolosov 9.39 5.76 4.89 6.65 5.83 6.08 4.89
4 Ivan Polkanov 40.35 3.85 2.78 16.55 4.01 8.14 2.78

support@funcubing.org GitHub Solovyov Konstantin